Privacy


Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost Inovační centrum INION, z.ú., se sídlem Dr. Engla 1061/6, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 09590811, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni pod sp. zn. U 171/KSPL, (dále jen „INION“) poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním za účelem poskytování služeb uživatelům („Uživatel“ nebo „Vy“).

O co se jedná?
Abychom pro Vás mohli poskytovat služby Inovačního Centra INION, budeme pracovat s informacemi o Vás (Vašimi osobními údaji). Informace nezbytné pro vyřizování záležitostí v rámci člemské spolupráce nebo nabídky našich služeb a služeb našich partnerů, abychom my i Vy mohli dostát vzájemným povinnostem či Vám poskytnout ty nejlepší služby. Tento dokument jsme připravili, abychom Vám poskytli lepší představu o konkrétních situacích a důvodech, proč s Vašimi údaji potřebujeme pracovat (účely zpracování).

Co to jsou osobní údaje, jejich dělení
Osobními údaji jsou takové informace, díky kterým Vás můžeme identifikovat. Jedná se tedy o informaci, která je přiřaditelná konkrétně k Vaší osobě.

Osobním údajem nejsou údaje anonymní či agregované, tedy takové, které nemůžeme s Vaší osobou jednoznačně propojit.

Osobní údaje dělíme na:
Základní údaje, kterými jsou například Vaše jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu (jiného dokladu).
Zvláštní kategorii osobních údajů pak tvoří citlivé osobní údaje, což jsou údaje velmi osobního charakteru zachycující například informace o Vašem zdravotním stavu.

Právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje od Vás získáváme a dále s nimi nakládáme vždy výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu. Předání Vašich osobních údajů je pro Vás dobrovolné a v případech, kdy je jejich předání uděleno na základě souhlasu, lze za splnění určitých podmínek požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů (blíže viz kapitola „Vaše práva“). 

V některých případech, jako je například uzavření kupní smlouvy na pořízení našeho zboží či služby, od Vás nezbytný rozsah osobních údajů potřebujeme získat již v případě Vaší závazné objednávky na toto zboží nebo službu. Bez těchto údajů bychom totiž nemohli Vašim požadavkům vyhovět a uzavřít s Vámi předmětnou smlouvu, a to zejména s ohledem na plnění našich legislativních povinností, ale také s ohledem na ochranu našich oprávněných zájmů. 

Níže uvádíme legislativou vymezené tituly, na základě kterých jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat.
Mezi hlavní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů odpovídající spadají: 
Souhlas – souhlas nám udělíte pro jeden či více konkrétních účelů (například za účelem zasílání obchodních sdělení).

Pro získání souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující pravidla: i) souhlasy se zpracováním Vašich osobních údajů od Vás budeme vybírat vždy samostatně, udělení souhlasu tedy nebude součástí textu smlouvy či jiného ujednání, ii) text souhlasu bude vždy srozumitelný, iii) k udělení souhlasu dojde vždy až v případě Vašeho aktivního konání, nebudou tedy za Vás předem vyplněna žádná políčka, iv) pro každý účel zpracování budete udělovat souhlas samostatně. 
Plnění smlouvy – Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy (například objednávka předcházející uzavření kupní smlouvy).
Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. 
Oprávněný zájem – zpracování Vašich osobních údajů by bylo nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody. 

Spíše okrajově se pak jako titul pro zpracování Vašich osobních údajů uplatní: 
Ochrana zájmů subjektů údajů – zpracování Vašich osobních údajů by bylo nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vás či jiné fyzické osoby. 
Veřejný zájem – zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni provést pro splnění našeho úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým budeme jako správce pověřeni.
Kdo je správce a kdo zpracovatel a co dělají
Správce
V případech, kdy nám poskytujete Vaše osobní údaje například při nákupu našeho zboží nebo služby, kdy s námi komunikujete v rámci našich marketingových kampaní či nám pokládáte dotazy, případně u nás reklamujete zboží či služby, vystupujeme vůči Vám jako správce vašich osobních údajů. Jako správce osobních údajů pak určujeme účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů. 
Zpracováním přitom je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, například jejich shromažďování, zpracovávání, uspořádávání, strukturování apod. Jako správce Vašich osobních údajů současně odpovídáme za dodržení všech povinností a zásad souvisejících s ochranou osobních údajů, především pak za jejich dostatečnou ochranu. V případě, že by došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, čemuž se samozřejmě snažíme předejít, máme povinnost tuto skutečnost do 72 hodin oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud by však porušení zabezpečení Vašich osobních údajů představovalo velké riziko, jsme povinni jej oznámit také Vám, a to za předpokladu, že na Vás budeme mít k dispozici aktuální kontaktní údaje. 
Zpracovatel je ten, komu jako správce předáme Vaše osobní údaje a kdo s nimi v souladu s námi udělenými pokyny dále nakládá. Jedná se například o naše obchodní partnery, typicky externí marketingové agentury, kteří Vám naším jménem zasílají obchodní a marketingová sdělení. Abychom si byli jisti, že je s Vašimi osobními údaji nakládáno v souladu s platnou legislativou a je jim poskytováno dostatečné zabezpečení, uzavřeli jsme se zpracovatelem písemnou smlouvou o zpracování osobních údajů. 

Vaše práva 
Ochrana osobních údajů by samozřejmě nebyla úplná v případě, že byste ve věci jejich ochrany neměli svá práva. Níže tedy naleznete výčet Vašich práv spojených s ochranou osobních údajů spolu s praktickým vysvětlením jejich použití:
Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů
Vás opravňuje k získání informací týkajících se naší plné identifikace jakožto správce Vašich osobních údajů, a to společně s kontaktními údaji na našeho pověřence osobních údajů. Současně jste oprávněni znát právní titul zpracování (například plnění smlouvy), účel (například smlouvy o koupi našeho zboží) či informace o době uchování osobních údajů. Vždy před tím, než začneme Vaše osobní údaje zpracovávat, budeme Vás dopředu informovat o právním titulu a účelu tohoto zpracování. 
Právo na přístup k osobním údajům
Vás opravňuje od nás na základě Vaší žádosti získat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě, že o to požádáte, jsme povinni Vám rovněž sdělit účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další, související informace. 
Právo na opravu
Vám kupříkladu umožní nás požádat, abychom změnili některý z Vašich osobních údajů, který zpracováváme, pokud u něj došlo k nějaké změně (například změna příjmení, změna adresy apod.).

Není naší povinností jako správce osobních údajů aktivně zjišťovat, zda osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jsou aktuální, nesprávné či nepřesné, nicméně v případě, kdy nás na tuto skutečnost upozorníte, je naší povinností se Vaší připomínkou či žádostí na opravu zabývat. Za splnění stejných předpokladů máte také právo nás požádat o doplnění osobních údajů. 
Právo na výmaz
Bývá označované též jako „právo být zapomenut“ a ukládá nám jako správci osobních údajů Vaše osobní údaje zlikvidovat, a to v následujících případech: odpadl účel zpracování (například ukončení smluvního vztahu),svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte a neexistuje žádný jiný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů (například odvolání marketingového souhlasu za předpokladu, že s námi nemáte například uzavřen smluvní vztah),vznesete námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínky, že je uznatelná a neexistuje právní důvod pro zpracovávání Vašich osobních údajů),v souladu s platnou legislativou je nám uloženo Vaše údaje vymazat (například skartační povinnost).
Právo vznést námitku
Je obdobou práva na odvolání souhlasu a uplatní se v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (například za účelem ochrany našeho majetku). Námitku můžete vznést také v případě, kdy budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V oprávněných případech budou Vaše osobní údaje po uznání Vaší námitky vymazány a nebudeme je dále zpracovávat. 
Právo na přenos osobních údajů
V případě, že nás požádáte o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci, je naší povinností mu tyto údaje poskytnout a předat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžete uplatnit, jen pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se jedná o automatizované zpracování, tedy takové zpracování, které probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků na základě předem určeného algoritmu a bez jakéhokoliv zásahu člověka. Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování automatizovaného rozhodování
Znamená, že v případě, že zpracování Vašich osobních údajů má být podkladem pro nějaké rozhodnutí, typicky například při posuzování Vaší úvěruschopnosti před poskytnutím úvěru, máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly posouzeny člověkem.Účely zpracování Poskytování služeb, Realizace marketingových aktivit, Realizace a rozvoj obchodní spolupráce společnosti Inovační centrum INION s obchodním partneremPořádání soutěží a zajištění spravedlivého hlasování v hlasovací soutěžiPoskytování služebÚčel zpracování:
Poskytování služebPopis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využíváme při všech krocích, které jsou nutné k tomu, abyste mohli využívat naše služby a to od fáze nabídky, uzavření smlouvy, plnění smlouvy, vystavení faktury, následného vedení vztahu se zákazníkem a  poskytování zákaznického servisu.  Na základě uzavřené smlouvy využijeme Vaše osobní údaje pro to, abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou přidružených služeb.Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Transakční údaje
Technické údaje o produktu
Historie obchodování
Obchodní profil Doba zpracování a archivace:
10 let.Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Partneři Inovačního centra INION, z.ú.. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.Realizace marketingových aktivitÚčel zpracování:
Oslovování s nabídkou produktů a služeb Inovačního centra INION, z.ú., včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkůmPopis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách Inovačního centra INION, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Obchodní profil
Technické údaje o produktu
Historie obchodování
Údaje o rodině a dalších osobách
Informace o vzájemné komunikaci a interakci
Síťové identifikátory. Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Marketingové agentury
Pořadatele eventů
Média
Importéři
Člen partnerské sítě
Provozovatel serverů
Guest managementové agentury
Infolinka Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.Realizace a rozvoj obchodní spolupráce společnosti Inovační centrum INION s obchodním partneremÚčel zpracování:
Realizace a rozvoj obchodní spolupráce společnosti Inovační centrum INION s obchodním partneremPopis účelu zpracování:
Společnost Inovační centrum INION oslovuje dodavatele s poptávkou po výrobcích či službách, a pokud je dodavatel vybrán, pak používá osobní údaje pro uzavření rámcové smlouvy, resp. vytvoření objednávky. Společnost Inovační centrum INION dále používá osobní údaje pro oslovení dodavatele za účelem rozvoje jejich budoucí spolupráce, či automatizace jejich budoucí spolupráce (např. vytvoření automatizovaného systémového rozhraní pro výměnu informací).Oprávnění ke zpracování:
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Potřebujeme Vaše údaje pro komunikaci s obchodním partnerem v rámci realizace obchodní spolupráce.Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje Doba zpracování a archivace:
10 let po ukončení obchodního vztahuKategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Dodavatel platformy

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Zdroj osobních údajů:
Přímo od VásPředávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.Pořádání soutěží a zajištění spravedlivého hlasování v hlasovací soutěžiÚčel zpracování:
Pořádání soutěží a zajištění spravedlivého hlasování v hlasovací soutěžiPopis účelu zpracování:
Pokud se rozhodnete zúčastnit se některé soutěže, kterou pořádáme v rámci našich aktivit, použijeme Vaše údaje, pokud jste účastníkem soutěže, resp. Vaše údaje i údaje Vašeho potomka, pokud jste zákonným zástupcem účastníka soutěže, abychom Vás mohli zařadit mezi účastníky, vyhodnocení soutěže a zaslání nebo předání výhry. Tyto činnosti můžeme provádět sami nebo prostřednictvím třetích osob – agentur. Pomocí těchto údajů zároveň docílíme toho, aby byly minimalizovány situace, kdy jedna osoba hlasuje vícekrát.Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, protože je to nezbytné k tomu, abychom mohli splnit své závazky z vyhlášené soutěže. Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že nebudete zařazeni do soutěže.Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Informace o vzájemné komunikaci a interakci Doba zpracování a archivace:
1 rok od ukončení soutěžeKategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Agentury zajišťující chod soutěže.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.Slovníček pojmů citlivý údaj
Údaj, který má zvláštní povahu, jako je např. informace o vašem zdraví či biometrický údaj umožňující identifikaci osoby (v současné době dle legislativy nazývány jako „zvláštní kategorie osobních údajů“).cookies
Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.oprávněný zájem
Zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce, avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy subjektu nebo jeho základní práva a svobody.osobní údaj
Informace o konkrétním, identifikovatelném člověku.příjemce
Osoba, které jsou předávány údaje.služba
Znamená kteroukoli ze služeb, které Vám nabízíme, včetně našich produktů, služeb nabízených online a jejich podpory.správce
Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;zpracováním může správce pověřit zpracovatele.subjekt údajů
Živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.účel
Důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.zboží
Je produkt, který od nás kupujete, typicky se tak bude jednat například o automobil, ale také například o aplikaci do Vašeho mobilního telefonu.zpracování
Činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.zpracovatel
Osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.Kategorie údajů Níže naleznete jednotlivé kategorie osobních údajů a rozpis konkrétních údajů, které pod ně zařazujeme. Identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, oslovení, titul před / za jménem, pohlaví, jazyk, bydliště, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, datum úmrtí, státní příslušnost / národnost, identifikátor osoby (přiřazený společností), typ dokladu, číslo diplomatického pasu, číslo občanského průkazu, IČO, DIČ, číslo sociálního zabezpečení, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu, platnost dokladu, datum a místo vydání dokladu, fotografie z průkazu totožnosti, přihlášení do aplikace, datum vzniku / zrušení záznamu, číslo zaměstnance, zaměstnavatel, pracovní pozice, číslo novinářské akreditace, podpis.Kontaktní údaje: korespondenční adresa, adresa pracoviště, telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, datová schránka, kontaktní údaje v rámci sociálních médií.Psychologické charakteristiky: jakékoliv informace o povaze / osobnosti / rozpoložení / náladě.Fyzické charakteristiky: jakékoliv fyzické charakteristiky (barva vlasů, očí, výška, váha atd.).Rizikové profily: kybernetické riziko, AML riziko, anti fraud Riziko, CFT riziko, embargo riziko, PEP, jiné bezpečnostní riziko. Údaje o rodině a dalších osobách: manželství, partnerství, rodinný stav od, počet dětí, informace o domácnosti, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, informace o jiné osobě (příbuzenství a jiné vztahy).Popisné údaje: sociální status (student/zaměstnanec/OSVČ/bez příjmu), pracovní funkce a zkušenosti, dovednosti, vzdělání, kvalifikace, životní styl, návyky, volný čas a cestování, členství např. v charitativních nebo dobrovolných organizacích, informace o oblasti, kde subjekt údajů žije, informace o bydlení, významné momenty v životě subjektů (stěhování, získání řidičského průkazu), kód zdravotní pojišťovny, zbrojní průkaz (ano/ne), levák/pravák, číslo průkazu EHIC, preferovaný dealer, kopie dokladu o neschopence, segmentace.Kopie osobního dokladu nebo jiné veřejné listiny: kopie občanského průkazu, kopie cestovního pasu, kopie průkazu ZTP, ZTP/P, kopie řidičského průkazu, kopie diplomatického pasu, kopie technického průkazu, rodné číslo.Údaj o rase nebo etnickém původu: rasový nebo etnický původ.Politické názory: politické názory.Údaje o náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení: náboženské vyznání či filozofické přesvědčení.Údaj o členství v odborech: členství v odborech.Genetické údaje: genetické údaje.Biometrické údaje: biometrické údaje (podpis, fotografie).Údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření: údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření.Údaje o zdravotním stavu: fyzické zdraví, duševní zdraví, rizikové situace a rizikové chování, ZTP, ZTP/P, krevní skupina, údaje o zdravotní péči, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.Mzda a obdobné údaje: mzda / odměna, náhrada mzdy, průměrný výdělek, bonusy / čerpání benefitů, srážky ze mzdy, způsob zasílání mzdy, expensy, číslo soukromého účtu, spotřeba interních zdrojů, pojištění, daně a odvody, prohlášení daňového poplatníka, daňová přiznání a podklady, údaje o majetku zaměstnance.Životopisy, motivační dopisy a záznamy z výběrového řízení: CV, motivační dopis, záznamy a výsledky z výběrových řízení.Údaje o výkonu pracovní činnosti: pracovní pozice, nákladové středisko, nadřízený, pracovní doba & státní svátek, dovolená, nemocenská, mateřská/rodičovská dovolená, přerušení kariéry, docházka, události, kalendář, home office, teleworking, informace o pracovních cestách a jiných změnách pracovního poměru, denní program / timesheets, svěřená zařízení a jiné hodnoty, majetek ICT, počet odpracovaných hodin, absolvovaná školení, přístupová práva, kniha pracovních úrazů, výkon pracovní činnosti pro třetí osobu, přijaté a odevzdané dary.Hodnocení a související komunikace: zpětná vazba od zaměstnanců, reakce v průzkumech, stížnosti / podněty / návrhy / žádosti / dotazy a jejich vyřízení, servisní požadavky, hodnotící záznamy, interní sankce, sebehodnocení, osobní cíle a KPI.Další identifikační a kontaktní údaje zaměstnance: číslo zaměstnanecké karty, přístupová práva / ID2 / user id, pracovní e-mailové účty, pracovní telefonní číslo, hesla v rámci interních systémů IT, přístup/logy k interním systémům IT - VPN připojení, údaje o zaměstnancích ze skupiny.Transakční údaje: číslo bankovního účtu, číslo debetní / kreditní karty, autorizace / plné moci, datum transakce, výše transakce.Historie obchodování: transakce a smlouvy včetně souvisejících informací, nabídky / poptávky obchodních příležitostí, předmět, datum, místo transakce, upomínky, informace o obchodování ve skupině.Obchodní profil: obchodní profil odvozený z analytického modelování, označení VIP a obdobně, záměr koupě vozu (kdy, jaký, financování), zájem o testovací jízdu, solventnost.Údaje o vnitřní kontrole a šetření: záznamy z interního vyšetřování, případy whistle blowingu, interní systémové logy, logy vztahující se k užívání internetu / provoz, logy vztahující se k užívání e-mail služeb / provoz, logy vztahující se k užívání telekomunikačních prostředků / provoz.Záznamy z kamerových systémů: záznamy z kamerových systémů.Záznamy ze vstupních zařízení: záznamy ze vstupních zařízení.Údaje o pohybu v areálu: údaje v knize návštěv.Fotografie / video: fotografie, video.Hlasové záznamy: hlasové záznamy.Komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat: chat (instant messaging), konverzace, emailová komunikace, chování nebo surfování / klikání / vyhledávání a naslouchání / prohlížení vztahující se k internetu /emailům /médiím /aplikacím, informace získané prostřednictvím zpětné vazby / průzkumů / připomínek / návrhů / stížností ve vztahu ke správci, souhlas / nesouhlas s typem nebo formou komunikace.Technické údaje o produktu: VIN, SPZ, informace o způsobu používání věci (např. vozidla), údaj o vlastnictví vozidla, informace o servisních návštěvách, technický popis věci (např. Barva vozidla).Lokalizační údaje: lokalizační údaje založené na gps, beacon technologii, lokalizační údaje derivované z jiných operací (např. platby kartou u obchodníka na provozovně).Síťové identifikátory: Mac adresa, IP adresa, otisk zařízení/Device Fingerprint, cookies nebo podobná technologie informace o prohlížeči.Údaj o průběhu studia: třída, obor, známky, hodnocení studenta, praxe.